Privacy Policy

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier ons bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing wordt op 25 mei 2018.

1. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is het bedrijf Amigos BV, Achterstraat 30, 2980 Zoersel hierna "ons bedrijf" of "wij" genoemd.

2. WELKE TYPES INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen hoofdzakelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer u:

 • Ons contactformulier gebruikt
 • Een informatie aanvraag invult op onze website
 • U zich inschrijft voor onze nieuwsbrief

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde gegevens die op u betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden.

Meer informatie

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan u gebruikmaakt en het gebruik dat u van deze website maakt.

 • Wanneer u ons contactformulier gebruikt op www.amigos.be : wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het contactformulier, waaronder uw naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer enz.
 • Wanneer u een informatie aanvraag invult op onze website www.amigos.be : wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het contactformulier, waaronder uw naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer enz.
 • Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief op onze website www.amigos.be : wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het formulier, waaronder uw naam, voornaam, e-mailadres
 • Om het surfgedrag van onze bezoekers beter te kunnen analyseren en zo uw website- ervaring op www.amigos.be nog te kunnen verbeteren verzamelen wij uw IP-adres, browser, device, tijd gespendeerd op onze website, hoeveel pagina’s bezocht, via welke bron u op onze website terecht kwam etc…

Meer informatie

Ons bedrijf gebruikt geen persoonsgegevens die op u betrekking hebben die zijn verkregen van derden. Die gegevens hebben betrekking op uw persoonlijke voorkeuren en interesses, adresgegevens, identificatiegegevens enz.

3. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Ons bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • u producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren;
 • uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen;
 • met u te communiceren;
 • onze activiteiten te beheren;
 • onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;
 • fraude te voorkomen;
 • de veiligheid van de website te verzekeren;
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren;

Meer informatie

Om uw persoonsgegevens te verwerken, steunt ons bedrijf altijd:

 • hetzij op de toestemming die u in dit verband hebt gegeven, ofwel uitdrukkelijk (door bij het surfen op onze website het daartoe bestemde vakje aan te vinken), ofwel impliciet, waarbij uw toestemming voortvloeit uit uw gedrag op onze website (bijv. door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen m.b.v. het contactformulier). In dat geval hebt u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor de toekomst in te trekken;
 • hetzij op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een van de partijen bent of indien dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om uw essentiële belangen te vrijwaren of om het legitieme belang van ons bedrijf te verwezenlijken.

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt uw gegevens altijd op een wettelijke manier. Die verwerking heeft de volgende doelstellingen:

 • de door u gevraagde diensten leveren en verbeteren;
 • met u communiceren, bijv. om u op de hoogte te stellen van ons aanbod en tijdelijke aanbiedingen en om u op de hoogte te houden van eventuele events;
 • onze activiteiten beheren,
 • onze marketing- en reclamecampagnes voeren;
 • fraude voorkomen;
 • de veiligheid van de website verzekeren;
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uitvoeren, anoniem en met als enige doel om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren;

4. HOE EN MET WIE WORDT DIE INFORMATIE GEDEELD?

Ons bedrijf kan uw gegevens delen met derden, met name met onze partners en dienstverleners.

Meer informatie

Ons bedrijf kan uw gegevens delen met derden.

In bepaalde gevallen kunnen die gegevens worden meegedeeld aan derden, bijv. derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken. Een beroep doen op dergelijke dienstverleners en uw gegevens meedelen helpt ons om onze diensten te verstrekken en te verbeteren.

Bovendien is ons bedrijf verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak.

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met onze partners.

5. HOE KUNT U UW GEGEVENS BEHEREN/KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN KUNT U ZE SCHRAPPEN?

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Meer informatie

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:

 • uw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;
 • te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen op de voorwaarden bepaald in artikel 17 van de AVG, en met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt;
 • u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 van de AVG, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, op de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG;
 • te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; en
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar het adres info@amigos.be, hetzij per post naar het adres Amigos BV, Achterstraat 30, 2980 Zoersel.

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke uw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan 1 jaar.

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor.

U kunt ons bovendien altijd vragen om uw gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 5 hiervoor.

7. ZULLEN UW GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE

Nee, uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte en worden daar niet bewaard.

Meer informatie

Ons bedrijf bewaart al uw gegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. Uw gegevens worden in geen geval overgedragen aan derden of doorgestuurd naar servers buiten de Europese Economische Ruimte.

8. HOE VERZEKEREN WIJ DE VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.

Meer informatie

Ons bedrijf neemt o.a. de volgende maatregelen:

 • communicatie over SSL

9. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Aangezien die websites in principe een eigen vertrouwelijkheidspolicy hebben, bevelen wij u sterk aan om daar kennis van te nemen wanneer u op die websites van derden surft. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Daarnaast verzamelt onze website ook gegevens via derde partijen, zoals Google Analytics. De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policy's betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Uw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

10. HOE ZULT U OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE VERTROUWELIJKHEIDSPOLICY?

U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan deze pagina

Meer informatie

Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan om deze policy regelmatig te raadplegen.

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

U kunt contact met ons opnemen: